beats by dre cheap

Bitka na Bedru

„I kada ste od Gospodara svoga pomoc zatrazili, On vam se odazvao: „Poslat cu vam u pomoc hiljadu meleka koji ce jedni za drugima dolaziti. Allah je to zato ucinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vasa umirila; a pobjeda je samo od Allaha - Allah je zaista Silan i Mudar...“El-Enfal 9-10

U svetom mjesecu Ramazanu, 17. dana, a druge godine po hidžri, dogodila se prva i najznačajnija bitka u povijesti Islama - Bitka na Bedru. U njoj je sudjelovao i poslanik Muhammed, s.a.w.s.. Allah, dž.š., je tu bitku u Kur'anu nazvao riječima: "Dan odluke i razdvajanja (jevmul-furkan)", jer je tada došlo do razdvajanja istine od laži, i odvajanja pravog puta od šejtanskog puta. Povod bitke na Bedru je izlazak Poslanika s.a.w.s., sa grupom ashaba radi presretanja kurejšijske karavane koja se kretala iz Šama prema Mekki. Nema nikakve sumnje u opravdanost ovog postupka, jer su Kurejšije tada bile u ratu sa Poslanikom, salallahu alejhi ve selem, i između njih nije bilo nikakva ugovora. Osim toga, oni su protjerali muslimane iz Mekke, oduzeli im sav imetak i žestoko se suprotstavili Poslanikovom s.a.w.s., pozivu u obožavanje samo Allaha, Jedinog! Poslanikova s.a.w.s. vojska je brojala malo više od 300 boraca, koji su se ravnomjerno smjenjivali na dva konja i 70 deva. Muslimani nisu krenuli na Bedr radi bitke, međutim, Allah, subhanehu ve teala, je htio da dođe do okršaja između Njega i njegovih neprijatelja, i da se ispuni ono što je On već odredio!

 

NEKE OD PORUKA BEDRA:

 

Propisanost međusobnog dogovaranja (šura), pogotovo u stvarima koje se tiču opšteg muslimanskog interesa, jer se Poslanik s.a.w.s., konsultovao sa ashabima o planu vođenja bitke sa idolopoklonicima na Bedru.

 

Obaveznost poštovanja i pridržavanja dogovora i ugovora, što se jasno vidi u zahtijevu Poslanika s.a.w.s., kada je tražio od ensarija da se izjasne hoće li stati uz njega s.a.w.s., u slučaju da spomenuta karavana izmakne, i da dođe do borbe sa mušricima.

 

U ratu je nužno koristiti se logikom i lukavstvom.

 

Bitka na Bedru je najljepši primjer tome kako se načelo ispoljavanja neprijateljstva prema nevjernicima u praksi sprovodi. Tada se otac borio protivu sina, i sin protivu oca, i protivu svoga amidžića ...

 

Učestvovanje meleka u redovima vjernika, a protivu idolopokloničke vojske. Neki od njih su bili viđeni, a od nekih su tragovi bili primjećeni, što također predstavlja jednu od poslanikovih s.a.w.s.. mu’udžiza.

 

Šejtan, svoju idolopokloničku braću ostavlja na cjedilu, bježeći s bojnoga polja, jer je vidio prisustvo meleka u bitki na Bedru, nakon što je naveo mušrike na borbu, započinjući je zajedno sa njima!

 

O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli i odvažni budite, i neprestano Allaha spominjite, da biste postigli što želite! 46. Pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da nebiste klonuli, i bez borbenog duha ostali, i budite izdržljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdržljivih!!!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
http://vjernici.blogger.ba
03/10/2007 18:17